Ε.Κ.Β: Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί  απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μια ώρα, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30

Στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητος Βρυξελλών
Rue de Suède 37
1060 Βρυξέλλες

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Εκλογή Προεδρίου
– Απολογισμός δράσεων του Δ.Σ.
– Οικονομικός απολογισμός
– ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού του προηγούμενου έτους
– Πρoüπολογισμός του επόμενου έτους
– Διάφορα
– Ψηφίσματα

Για το Διοικητίκο Συμβούλιο,

COMMUNAUTE HELLENIQUE DE BRUXELLES asbl
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Rue de Suède 37
1060 BRUXELLES
TEL: 02/538 39 47
FAX:02/538 11 46
EMAIL: ekb-chb@skynet.be
facebook : Communaute Hellenique Bruxelles

Αφήστε μια απάντηση